Wie zijn keuringsplichtig

Wie zijn keuringsplichtig.

Werkgevers

images

Alle werkgevers zijn keuringsplichtig. Werkgevers hebben een wettelijke verplichting om (elektrische) arbeidsmiddelen te (laten) keuren. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan zijn werknemers. De Arbowet stelt ook dat de werkgever verantwoordelijk is voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers die ingehuurd worden. Als er personeel op regiebasis ingehuurd wordt, dan heeft de werkgever over deze arbeiders dezelfde zorgplicht voor veiligheid als voor eigen personeel.

Verhuurbedrijven

Ook verhuurbedrijven zijn keuringsplichtig voor alle arbeidsmiddelen die verhuurd worden periodiek te laten keuren. Bij gehuurd materieel is en blijft de werkgever een zorgplicht houden. Dit geldt ook als de machine geleased is. De werkgever blijft verantwoordelijk voor een veilige situatie. Dit kan hij regelen via de verhuurder, deze is dan civielrechtelijk aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Uiteindelijk blijft de werkgever strafrechtelijk aansprakelijk is bij ongevallen.

Éénmanszaak , zelfstandige, of ZZP’ er

Als éénmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er bent u in principe nog niet verplicht uw (elektrische) arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u de arbeidsmiddelen mag gebruiken!! Het keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel raadzaam omdat diverse opdrachtgevers eisen dat uw materieel goedgekeurd is. Denk bijvoorbeeld aan een werkomgeving waarbij VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) een vereiste is.

Let op!! Zie onderstaande wijziging van per 1 juli 2012 van het arbobesluit.

Wijziging per 1 juli 2012

Dezelfde arboregels voor zzp’ers en werknemers op bouwplaatsen

Tot nu toe golden voor mensen in loondienst strengere arboregels dan voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Een wijziging in het Arbobesluit per 1 juli heft dit verschil op voor plaatsen waar zzp’ers en werknemers samen aan de slag gaan. Het kabinet heeft hiertoe besloten in reactie op het SER-advies ‘Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden’.

Met de wijziging wordt voorkomen dat de gezonde en veilige uitvoering van de werkzaamheden in de concurrentiesfeer beland. Wie niet aan bepaalde regels hoeft te voldoen, maakt hiervoor ook geen kosten en kan dus goedkoper werk verrichten. Deze aanpassing in de wet maakt ook de handhaving eenvoudiger. Zo hoeft Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bij controles  op een bouwplaats niet eerst vast te stellen of iemand wel of geen zzp’er is.

Voor de zelfstandigen die arbeid verrichten op plaatsen waar geen andere werknemers zijn, heeft de wijziging in het Arbobesluit geen gevolgen. Deze groep moet, en dat was vóór 1 juli ook al zo, maatregelen nemen om vermijdbare risico’s te voorkomen, zoals valgevaar en gevaarlijke stoffen. Maar de zzp’ers zijn onder meer gevrijwaard van de verplichtingen betreffende fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting. Ook zijn zij niet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen.

De wijziging in het Arbobesluit betekent niet automatisch dat ingeleende zzp’ers op bouwplaatsen voor overtredingen worden beboet. Is er sprake van een gezagsrelatie met de hoofd- of onderaannemer, dan wordt de zzp’er voor de Arbowet namelijk als gewone werknemer beschouwd. Overtredingen komen dan alsnog op het conto van de aannemer.

Bron: Arbouw

Datum: 5 juli 2012

 

 Aansprakelijkheid

Strafrechtelijk aansprakelijk

Bij een strafbaar feit kan de Arbeidsinpectie meerdere partijen aansprakelijk stellen. Ongevallen met arbeidsmiddelen kunnen ernstige juridische gevolgen hebben. Overtreed u als werkgever de Arbowet, door bijvoorbeeld met ongekeurd gereedschap te werken, dan kan dat leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie. Deze boete’s kunnen wel oplopen tot € 900,00 per arbeidsmiddel. Bij ernstige ongevallen kan het werk door de Arbeidsinspectie worden stilgelegd en kunnen de werkgever en werknemer worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Civielrechtelijk aansprakelijk

Een slachtoffer van een arbeidsongeval kan daarnaast ook een claim indienen op basis van het niet nakomen van de zorgplicht door de werkgever. Deze claim wordt dan ingediend op basis van het Burgerlijk Wetboek. Het slachtoffer kan zowel materiële als immateriële schade claimen.